HA – Docker Install

Instalace Docker:
(https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-on-ubuntu-22-04)

Upgradujeme:

$ sudo apt update

$ sudo apt upgrade


Dále nainstalujte několik nezbytných balíčků, které umožní apt používat balíčky přes HTTPS:

$ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common


Poté do svého systému přidejte klíč GPG pro oficiální úložiště Docker:

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg –dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg


Přidejte úložiště Docker do zdrojů APT:

$ echo „deb [arch=$(dpkg –print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable“ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null


Aktualizujte svůj stávající seznam balíčků znovu, aby bylo přidání rozpoznáno:

$ sudo apt update


Ujistěte se, že se chystáte nainstalovat z úložiště Docker namísto výchozího úložiště Ubuntu:

$ apt-cache policy docker-ce

(zkontrolujeme výpis)


Nakonec nainstalujte Docker:

$ sudo apt install docker-ce


Nyní by měl být nainstalován Docker, spuštěn démon a povoleno spuštění procesu při spouštění. Zkontrolujte, zda běží:

$ sudo systemctl status docker


A máme nainstalovaný Docker!


Pokud se chcete vyhnout psaní sudo při každém spuštění příkazu docker, přidejte své uživatelské jméno do skupiny docker:

sudo usermod -aG docker ${USER}

Chcete-li použít nové členství ve skupině, odhlaste se ze serveru a znovu se přihlaste, nebo zadejte následující:

su – ${USER}

Budete vyzváni k zadání hesla uživatele, abyste mohli pokračovat. Potvrďte, že je váš uživatel nyní přidán do skupiny dockerů, zadáním:

groups

Pokud potřebujete do skupiny dockerů přidat uživatele, pod kterým nejste přihlášeni, deklarujte toto uživatelské jméno explicitně pomocí:

sudo usermod -aG docker username

Zbytek tohoto článku předpokládá, že spouštíte příkaz docker jako uživatel ve skupině dockerů. Pokud se rozhodnete že ne, přidejte před příkazy sudo.


Použití dockeru spočívá v předání řetězce voleb a příkazů následovaných argumenty. Syntaxe má tento tvar:

docker [option] [command] [arguments]

Chcete-li zobrazit všechny dostupné dílčí příkazy, zadejte:

docker